facebook

Poradnia ALAN

mgr ANNA LANGE logopeda@alanlange.edu.pl 602 664 342 514 043 024 (pon. - pt. w godz. 10:00-17:00)

Wczesne wspomaganie rozwoju

W naszej poradni prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

30 października 2013r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Poz.1257).

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego rozwoju do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.
Warunkiem objęcia dziecka takimi działaniami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia
niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:
- Niesprawność (impariment)- każda utrata sprawności
lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu
organizmu pod względem psychicznym,
psychofizycznym lub anatomicznym;
- Niepełnosprawność (disability)- każde ograniczenie
bądź niemożność (wynikająca z niesprawności)
prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie
uznawanym za typowe dla człowieka;


Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół wielokierunkowych działań skierowanych na dziecko, u którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Polega ono na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:
• rozwoju motorycznego,
• stymulacji polisensorycznej,
• rozwoju mowy i języka,
• orientacji i poruszania się w przestrzeni,
• usprawniania widzenia, słuchu,
• umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
• komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi

Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
-zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych;
-spełnia funkcję terapeutyczną;
-zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku;
-dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń,prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji;
-umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością


Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb dziecka. Prowadzimy zajęcia indywidualnie, a w przypadku dzieci powyżej 3 lat niektóre zajęcia odbywają się w małych grupach.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzimy z dzieckiem i jego rodziną (wskazówki do pracy w domu, wsparcie psychologiczne, omawianie dalszych działań, w razie potrzeby kierowanie do specjalistów na dodatkowe badania).

W naszej poradni możemy wstępnie ocenić, czy dziecko potrzebuje działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, jednak opinię o ich potrzebie może wydać tylko publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzi zespół specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog, i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka)
Do zadań zespołu należy:
-ustalenie – na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – kierunków i harmonogramu działań
-opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu działań
-analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie stosownie do potrzeb dziecka oraz planowanie dalszych działań

Jeśli w rozwoju dziecka cokolwiek budzi Państwa niepokój, zapraszamy do naszej poradni. Pomożemy w ukierunkowaniu działań optymalnych dla rozwoju Państwa dziecka.